Výzva k podání nabídky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
veřejné zakázky malého rozsahu

ICT vybavení pro školu v rámci projektu ŠKOLA NÁS BAVÍ

1. Základní údaje o zadavateli

Zadavatel:
Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:
47157, Krompach 47
IČ zadavatele:
70226458
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Mgr. Regina Stiblíková,
ředitelka příspěvkové organizace
Kontaktní osoby:
Mgr. Regina Stiblíková,
ředitelka, tel. +420 487 754 138, ddkrompach@quick.cz
Richard Hübel,
manažer projektu, tel. +420 725 414 415, richardhubel@seznam.cz
DPH:
Zadavatel není plátcem DPH

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálního vybavení souvisejícího s dosažením výstupů projektu Škola nás baví (reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3419) realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 – Zlepšování podmínek pro vzdělávání na základních školách.

Následně uvedené hodnoty parametrů jsou minimálně přípustné. Vyšší hodnoty nebo kvalitativně vyšší technologie se připouští. Veškeré vybavení musí být nové.

a) 2 ks interaktivní tabule
instalace
potřebné kabeláže
integrované ozvučení
1 ks pylonový posuv s keramickými křídly (bílý magnetický povrch popisovatelný fixem, v kombinaci se zeleným povrchem pro křídu)
1 ks bez posuvu
odolný, matný a pevný povrch tabule, který zajistí eliminaci vzniklé hot-spot plochy odrazu světla projektoru
USB výstupy
možnost práce více uživatelů bezbateriovými pery v celé ploše nezávisle na sobě
úhlopříčka aktivní plochy nejméně 200 cm
záruční doba min. 2 roky

b) 2x software k interaktivním tabulím
český jazyk (kompatibilita anglického jazyka v rámci výukových formátů)
garance bezplatné aktualizace (upgrade) softwaru po celou dobu životnosti zařízení
licence musí umožňovat provoz na neomezeném počtu počítačů, které spravuje škola, vč. počítačů učitelů

c) 2x dataprojektor
rozlišení dle formátu tabule
plná kompatibilita s interaktivní tabulí
ultrakrátká projekční vzdálenost
záruční doba min. 2 roky

d) 2 ks stolního počítače pro interaktivní tabuli
plná kompatibilita s interaktivní tabulí
grafická karta pro zapojení monitoru a projektoru VGA
sluchátka
LCD monitor 19“, rozlišení dle tabule 16:10
vypalovací zařízení
USB výstupy na přední straně počítače
záruční doba min. 2 roky

e) 2x jištění proti přepětí

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky, vč. instalace a zaškolení obsluhy, činí 189 000,00 Kč vč. DPH.

Zadavatel požaduje, aby jednotková cena u všech položek byla nižší než 39 999,- Kč, včetně DPH.

3. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace.

4. Termín plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění
:
10.11.2012
Předpokládaný termín ukončení plnění
:
30.11.2012

5. Prohlídka místa plnění a dotazy k zadávací dokumentaci

Prohlídku místa plnění je možné sjednat s kontaktní osobou zadavatele.

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám formou písemné žádosti. Podá-li uchazeč žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, doručí zadavatel dodatečné informace, včetně původního dotazu, případně související dokumenty, do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazečem všem osloveným uchazečů, případně je zveřejní shodným způsobem, jako byla zveřejněna zadávací dokumentace.

6. Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

Uchazeč předloží jako přílohu nabídky detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek, uvedených v předmětu plnění. (U každé položky uchazeč uvede cenu v Kč bez DPH, vyčíslí DPH a dále uvede celkovou cenu vč. DPH. Nabízené zboží musí být neinvestičního charakteru.)

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny.

Celková nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky.

Nabídková cena nesmí překročit částku 189 000,00 Kč včetně DPH.

7. Hodnotící kritérium

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny vč. DPH. Výše nabídkové ceny je konečná a nelze ji překročit.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek
:
9.11. 2012 do 12.00 hod.
Místo pro podání nabídek
:
Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace

Nabídky je možné podávat osobně na adresu zadavatele nebo poštou na adresu zadavatele. Nabídku je nutné podat tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena a převzata zadavatelem. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a nebudou zadavatelem hodnoceny.

9. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 3 měsíce.

10. Obchodní podmínky – návrh smlouvy

Součástí nabídky musí být návrh smlouvy.
Uchazeč předloží návrh smlouvy na předmět zakázky, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem, a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní.

Návrh smlouvy musí obsahovat zejména:
označení smluvních stran,
vymezení předmětu plnění,
místo plnění,
termíny plnění dle požadavků této výzvy,
cenu dle požadavků této výzvy, cena bez DPH, vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH,
obchodní a platební podmínky dle této výzvy,
další ujednání.
povinnost, aby dodavatel umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Návrh smlouvy musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce.

Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

11. Pokyny pro zpracování nabídky

Označení nabídky:
Nabídka bude předána v jednom originále v jedné uzavřené obálce označené:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„ICT“
NEOTEVÍRAT!

Součástí předložené nabídky musí být návrh smlouvy i v elektronické podobě ve formátu DOC.

Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci.

Obsah nabídky:
Krycí list nabídky, který bude obsahovat: kontaktní údaje uchazeče, název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán, kontaktní osoba, kontaktní e-mail, telefon, webové stránky, celkovou nabídkovou cenu dle bodu 7 této ZD
Nabídka uchazeče dle požadavků stanovených v této ZD
Kupní smlouva ve dvou vyhotoveních podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče / statutárním zástupcem.

Úprava nabídky:
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Bude-li nabídka obsahovat přílohy (fotografie, prospekty), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče.

12. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel může zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy.
Zadavatel informuje uchazeče, že se nejedná o zadávací řízení dle § 21 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V Krompachu dne 28.10.2012

Mgr. Regina Stiblíková
ředitelka